23 września 2020

Deklaracja dostępności strony internetowej

Deklaracja dostępności BIBLIOTEKI SAMORZĄDOWEJ W ŻUKOWIE

BIBLIOTEKA SAMORZĄDOWA W ŻUKOWIE zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIBLIOTEKI SAMORZĄDOWEJ W ŻUKOWIE.

Data publikacji strony internetowej: 2017-08-17
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-15
Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
strona internetowa nie posiada formularza kontaktowego
mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-24
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: JOLANTA KIELIŃSKA.
E-mail: chwaszczyno@bibliotekazukowo.pl
Telefon: 502837774

Każdy ma prawo:
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: chwaszczyno@bibliotekazukowo.pl

Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki Samorządowej w Żukowie
Dyrektor Biblioteki SAmorządowej w Żukowie oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:
W skład Biblioteki Samorządowej w Żukowie wchodzi 5 placówek : Banino, Chwaszczyno, Leźno, Niestępowo i Żukowo.
1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Biblioteka Samorządowa w Żukowie posadowiona przy ulicy 3 Maja posiada 2 wejścia. Do wejścia głównego prowadzą schody, drugie wejście znajduje się na parterze.
Do wejścia do budynku biblioteki Banino posadowionej przy ulicy Lotniczej prowadzą 3 stopniowe schody i podjazd dla osób niepełnosprawnych
W bibliotece Chwaszczyno nie występują bariery architektoniczne w postaci progów, wejście prowadzi od strony ul. Żeromskiego i znajduje się na parterze.
Biblioteka Niestępowo posadowiona przy ul.Raduńskiej znajduje się na pierwszym piętrze.
Wejście do biblioteki w Leźnie znajduje się od strony parkingu za budynkiem OSP i usytuowane jest na parterze.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Biblioteka Samorządowa w Żukowie dysponuje windą przy drugim wejściu do budynku. Korytarze w bibliotekach w Żukowie, Chwaszczynie i Baninie są szerokie, nie występują bariery architektoniczne. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze Bibliotek w Żukowie i Chwaszczynie. Do biblioteki w Niestępowie prowadzą schody na których zamontowane są poręcze. Biblioteka w Leźnie nie posiada korytarzy, ani schodów, wchodzi się bezpośrednio do biblioteki. Biblioteki w Baninie, Leźnie i Niestępowie nie posiadają toalet dla osób niepełnosprawnych.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W Bibliotece Samorządowej w Żukowie i filiach w Baninie, Chwaszczynie, Leźnie i Niestępowie nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynków brak oznaczenia kontrastowego.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Parkingi przy wszystkich placówkach biblioteki Samorządowej w Żukowie są ogólnodostępne i współdzielone z innymi instytucjami (OSP, sklep).

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków Biblioteki, pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W Bibliotece Samorządowej w Żukowie i Filiach w Baninie, Chwaszczynie, Leźnie i Niestępowie brak jest możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia
Aktualnie trwają prace dostosowujące stronę internetową do wymagań WCAG. Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

COPYRIGHT © 2017  |  Regulamin
REALIZACJA:
Wróć do góry